Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Lê Thu Hằng (2002)

  • Trình bày một số nhận thức về chức năng của nhà nước nói chung, chức năng của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm sáng tỏ chức năng của nhà nước đặt trong yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước nhằm đặt nhà nước vào đúng vị trí của mình.

  • Tạp chí


  • Lưu Trung Thành (2004)

  • Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.

  • 2006


  • Nguyễn Hữu Phúc (2006)

  • Quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) là hoạt động hành chính của các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước nhằm quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo pháp luật, Một trong những mục tiêu của QLHCNN là thực hiện và hiệu quả. Hiệu lực của QLHCNN là thục hiện hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đạt kết quả dự kiến; còn hiệu quả trong QLHCNN là mối tương quanh...