Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Chiện (2020-08)

 • Nhà nước kiến tạo tạo trên thế giới phát triển là một mô hình đã được thể nghiệm thành công ở thế giới. Là một quốc gia đang chuyển đổi mô hình phát triển, Việt Nam đang nỗ lực kiếm tìm mô hình nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, bài viết làm rõ nguồn gốc, nội hàm khái niệm, các mô hình nhà nước k...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-08)

 • Ở nước ta thời gian qua, những thành quả nghiên cứu về chính phủ kiến tạo là rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo. Mặc dù vậy, những nghiên cứu có liên quan vẫn chưa kế thừa đầy đủ và có chọn lọc những lý thuyết hiện đại trên thế giới về vấn đề này, do đó các ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Xuân Nhã (2019-12-12)

 • Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu của công cuộc đổi mới đất nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra những vấn đề khái ...

 • Bài trích


 • Tạp chí Kiểm sát (2020-01; 2020-11-12)

 • Năm 2019, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Biên tập Tạp chí Kiểm sát xin điểm lại những hoạt động nổi bật của ngà...

 • Bài trích


 • - (2020-12-28)

 • Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính quyền đô thị đã tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để chính quyền đô thị có thể chủ động, tích cực thực các biện pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Trong quá trình đó, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta đã từng bước được hình ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thái (2018-03)

 • Một trong những điều kiện để thực hiện thẩm quyền phân cấp quản lý nhà nước là phân cấp quản lý tài chính - ngân sách. Trong đó, phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách đóng vai trò quan trọng nhất để chủ thể được phân cấp thực hiện tốt thẩm quyền phân cấp. Bài viết nghiên cứu thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa trung ...