Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Nhật Quang (2020-12; 2021-03-31)

 • Bài viết phân tích vai trò của Nhà nước Singapore trong, tạo lập thể chế (năng lực quản trị) nhà nước. Thể chế nhà nước được xem là nhân tố tạo nên thành công của Singapore. Nhà nước Singapore tạo lập thể chế được thể hiện trêu các phương diện: i) Thiết lập thể chế hành chính hiệu quả; ii) Xây dựng thể chế chính trị vững mạnh; iii) Tạo lập thể chế kinh tế phù hợp. Cuối cùng bài viết đư...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Anh Dũng (2020-08)

 • Bài viết này áp dụng cách tiếp cận lý thuyết của kinh tế học thể chế mới để nghiên cứu tác động của các loại hình thể chế tới mô hình cùng tạo giá trị trong kinh doanh. Thông qua mô hình hoá các kênh tác động của bốn tầng thể chế và phân tích các trường hợp cùng tạo giá trị điển hình, nghiên cứu đã lý giải động lực, sự hình thành và thay đổi của hoạt động cũng tạo giá trị...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của từng ngành, vực. Quán triệt các nguyên tắc đó trong thực tế, cần xác định rõ tính cấp thiết và nội dung của việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL đã có dưới các hình thức: Sáp nhập; hợp nhất; chia tách; thay đổi vị trí pháp lý để hình&#...

 • Bài trích


 • Lê Văn Đính (2020-03)

 • Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích&#x...

 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2020-03)

 • Bài nghiên cứu phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm soát quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Trần Văn Duy (2020-03)

 • Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bà...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hòa, Trần Thị Phương Thảo (2020-10)

 • Kể từ khi Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 được ban hành, cùng với nghị quyết khác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Nghị quyết soos 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP, Chỉ thị sô' 09/CT-TTg), nhiều cải cách hành chính đã đươc tích cực triển khai với muc tiêu tao điều kiện thuận lợi tối đa cho việc gia ...