Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đinh Thanh Giàu, Bùi Văn Trịnh (2020-10)

  • Cải tiến hoạt động chi trả lương hưu là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải cách thủ tục hành chính công. Chi trả lương hưu từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) là loại hình dịch vụ công, mang tính xã hội cao, lấy hiệu quả xã hội làm mục tiêu hoạt động, vấn đề đặt ra là cơ quan chi trả phải biết xem xét, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của ngư...