Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Đinh Xuân Thảo (2014)

  • Phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước. Trình bày các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 2013 dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc

  • -


  • Vũ Đức Khiển (2014)

  • Một số quy định về Hội đồng Bầu cử quốc gia trong Hiến pháp 2013. Phân tích hai phương án quy định tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Bầu cử quốc gia để khẳng định sự cần thiết xây dựng Luật Tổ chức Hội đồng Bầu cử quốc gia