Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Lê Quốc Lý (2014)

 • Năm 2003, tình hình thu ngân sách nhà nước trong năm gặp nhiều khó khăn, nhiều địa phương đã không đảm bảo được tổng số thu ngân sách được giao. Vì vậy cần tìm hiểu nút thắt làm khó khăn cho thu ngân sách nhà nước ở đâu và cách tháo gỡ ra sao.

 • -


 • Trần Văn Tân (2014)

 • Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước, so với các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân cấp xã, nghị quyết về ngân sách được xây dựng với quy trình chặt chẽ có sự tham gia của cơ quan tài chính cấp trên trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định. Tác giả còn đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quyết định ngân sách của Hội đồng n...

 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Bài viết dưới đây trình bày bối cảnh hiến định thiết chế Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi; nêu mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán nhà nước trong việc thành lập, giám sát Kiểm toán nhà nước và việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi và Kiểm toán nhà nước

 • -


 • Trương Hồ Hải (2014)

 • Bài viết sử dụng vụ "đóng cửa Chính quyền Liên bang Mỹ năm 2013" để phân tích làm rõ hơn cơ chế "cân bằng và kiểm soát" quyền lực trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Mỹ. Qua đó, tác giả cũng chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của nguyên tắc tam quyền phân lập, những mặt tích cực và tiêu cực của nhóm lợi ích đối với chính sách công cũng như xung đột trong ý&...

 • -


 • Vũ Thư (2014)

 • Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể&#...