Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Đinh Thị An (2014)

  • Lễ hội là một trong những loại hình sinh hoạt văn hóa được tổ chức rộng rãi tại các địa phương, vùng, miền trong cả nước. Tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương được coi là "miền lễ hội". Chính vì thế cần tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội, để các lễ hội không bị biến tướng bản sắc văn hóa.

  • -


  • Trương Vĩnh Khang (2014)

  • Bài viết hệ thống hóa tổ chức và hoạt động giám sát của bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam qua các triều đại thời kỳ độc lập tự chủ ở Việt Nam từ năm 1010 đến 1883. Nội dung bài viết trình bày về cơ chế giám sát bên trong của hệ thống bộ máy nhà nước thời phong kiến thông qua hệ thống các cơ quan chuyên ngành ở trung ương, cơ quan hành chính ở địa phương và giám sát đặc...