Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Hiền (2020-05)

 • Thực tiễn đã khẳng định, sự phát triển của mỗi quốc gia luôn phụ thuộc vào hiệu quả của quản lý nhà nước. Quản trị nhà nước hiệu quả thúc đẩy quốc gia vươn lên thịnh vượng, quản trị nhà nước kém hiệu quả làm cho quốc gia chậm phát triển, thậm chí suy vong. Trong bối cảnh phát triển mới, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển trí tuệ nhân tạo cùng vói ...

 • Bài trích


 • Hà Thị Thoa (2020-05)

 • Sự lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở năng động và hiệu quả sẽ tạo nên một chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc lãnh đạo, điều hành của chủ bản lĩnh chính trị của chủ tịch ủy ban nhân dân xã luôn dựa trên sự hiểu biết, năng lực, trình độ và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong quá trình hoạt động công vụ, năng lực lãnh đạo, quản...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-01)

 • Khoa học tổ chức có đối tượng nghiên cứu là cấu trúc, chức năng, hệ thống quy luật, nguyên tắc vận hành và các điều kiện cần và đủ để tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động, do đó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Hòa, Trương Quang Khải (2020-04)

 • Xây dựng chính quyền điện tử đang là xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới nhằm nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu..., tạo thuận lợi trong giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bài viết nêu lên kết quả bước đầu và những giải pháp trong việc xây dựng chính quyền điện t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Hải, Trịnh Thị Thủy (2020-04)

 • Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn về trách nhiệm và trách nhiệm công vụ, bài viết đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đề cao tính trách nhiệm với sự tận tụy, mẫn cán và hoàn thành vai trò, bổn phận của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ở việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quỳnh Nga (2020-04)

 • Cuộc cách mạrig công nghiệp lần thứ tư đang có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi cần có sự thay đổi về phương thức, cách thức lãnh đạo của bộ máy chính quyền các cấp nhằm thích ứng với yêu cầu quản lý trong hiện tại và tương lai. Từ những phân tích, đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến quá trình xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông...