Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2021-02)

  • Trên cơ sở phân tích nội dung xã hội của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, bài viết chỉ ra những thiên lệch trong nhìn nhận về Nhà nước ở các giai đoạn khác nhau và sự cần thiết phải nhấn mạnh hơn đến tính xã hội của Nhà nước trong bối cảnh mới hiện nay.

  • Bài trích


  •  (2021-12)

  • Bài viết khải quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.