Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  • - (2023)

  • Tạp chí gồm 24 bài viết của chuyên gia góp ý cho dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Trong đó, các tác giả phân tích, đánh giá vấn đề chính, gồm: (i) Những vấn đề chung; (ii) Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Hà Nội; (iii) Tổ chức chính quyền và nhân lực tại thành phố Hà Nội; (iv) Xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô; (v) Tài chính, ngân sách và huy động nguồn nhân lự...