Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Authors: Đinh Dũng Sỹ (2011)

 • Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam và đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Nhận thức về quan điểm của Đảng tại Đại hội lần thứ XI về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Về tăng cường tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính -- Nâng cao năng lực dự báo, khả năng xử lý các vấn đề cấp bách của Chính phủ và mối quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương

 • 2012


 • Authors: Bùi Huy Khiên (2012)

 • Tìm hiểu các tiền đề cần có để xây dựng một Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả thông qua đó mỗi người có những tư duy, suy nghĩ riêng về các vấn đề nêu ra. Tập trung phân tích 5 tiền đề cơ bản làm cơ sở để xây dựng Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả : Xác định rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; Xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; Xác định lại mối quan hệ giữa Chính phủ và các cơ quan lập pháp và tư pháp ....

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2002)

 • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.

 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh, Vũ Thị Ngọc Dung (2015)

 • Sau hơn 12 năm thực hiện, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã bộc lộ một số điểm hạn chế như: chưa xác định một cách đầy đủ địa vị pháp lý của Chính phủ và chưa bao quát hết được các chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong quá trình điều hành hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ còn bị hạn chế. Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ chưa bao quát hết các lĩnh vực, chưa tương xứng với vị trí của người đứng đầu Chính phủ và trở thành một thiết chế hữu hiệu để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, thẩm quyền và mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ ...

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2007)

 • Cho dù nhà nước có được tổ chức theo mô hình phân quyền nào đi chăng nữa, thì hành pháp vẫn can thiệp sang lĩnh vực lập pháp, thậm chí lập pháp là nhu cầu của hành pháp, hay nói một cách khác chương trình làm việc của Quốc hội là chương trình của Chính phủ. Đó là một quy luật của việc tổ chức quyền lực nhà nước thời hiện đại, một biểu hiện sự thống nhất của quyền lực, nhưng vẫn có sự phân chia, mà chúng ta gọi là sự phân công quyền lực.

 • Bài trích


 • Authors: Bùi Tiến Đạt (2007)

 • Sự xuất hiện của chính thể cộng hòa lưỡng tính là hiện tượng khá thú vị trong thực tiễn chính trị các nước trên thế giới. Bài viết chỉ ra nguyên nhân xuất hiện, đặc điểm và những phân tích nhằm nhận diện bản chất của chính thể này.