Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Authors: Nguyễn Cửu Việt (1999)

  • Electronic Resources; Nghiên cứu một số nội dung của nguyên tắc kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trưởng trong quản lý nhà nước. Trình bày thực tiễn áp dụng nguyên tắc này vào vấn đề cải cách tổ chức và hoạt động của Chính phủ và ủy ban nhândân. Phân tích quy định của Luật tổ chức chính phủ về “Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thề với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và mỗi thành viên Chính phủ”để chứng minh cho nguyên tắc kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trưởng trong quản lý nhà nước. Đề cập tới những bất cập của nguyên tắc trên đó là ranh giới giữa trách nhiệm tập thể và cá nhân không rõ ràng cả về căn c...

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2002)

  • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.  • Authors: Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2014)

  • Trình bày chủ trương, quan điểm của Đảng về hội qua các văn kiện, các văn bản pháp luật. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hội ở nước ta thời gian qua : thành tựu và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các hội gồm : đổi mới nhận thức một cách đầy đủ, chính xác về bản chất, đặc điểm, tính chất của hội; quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ, chính xác các quan điểm của Đảng về hội...