Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Quang (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự phân loại chính quyền địa phương ở Nhật Bản. (2) Tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. (3) Nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan địa phương trong một số lĩnh vực. (4) Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương.

 • Bài trích


 • Đinh Thanh Phương (2019-05)

 • Bài viết phân tích các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 về chế độ làm việc và trách nhiệm của Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình; chỉ ra các bất cập có liên quan đến hình thức, phương án biểu quyết; sự thiếu rõ ràng của quy định "biểu quyết ngang nhau cũng như sự thiếu sót về trách nhiệm pháp lý tập thể và cá nhân của Chính phủ và ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đăng Dung (2002)

 • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.

 • 2012


 • Bùi Huy Khiên (2012)

 • Tìm hiểu các tiền đề cần có để xây dựng một Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả thông qua đó mỗi người có những tư duy, suy nghĩ riêng về các vấn đề nêu ra. Tập trung phân tích 5 tiền đề cơ bản làm cơ sở để xây dựng Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả : Xác định rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; Xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; Xác định&#...