Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Đinh Dũng Sỹ (2011)

 • Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam và đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Nhận thức về quan điểm của Đảng tại Đại hội lần thứ XI về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Về tăng cường tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ; tăng cường ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Thọ (2019-07)

 • Quyền lực quan trọng nhất Hiến pháp trao cho Quốc hội là quyền lập pháp. Để việc thực hiện đúng mục đích, có giới hạn, bảo đảm các đạo luật được ban hành có tính dân chủ, pháp quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành đất nước, quyền lực này phải được kiểm soát, trước hết và chủ yếu bởi Chính phủ cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Phù hợp với Hiến pháp, cơ chế kiểm soát của Chính p...

 • Bài trích


 • Bùi Xuân Đức (2019-08)

 • Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta...

 • Bài trích


 • Lê Minh Thông (2019-10)

 • Hiện nay, ở nước ta, kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ nói riêng đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Trên tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013, nhiều chủ trương, giải pháp về kiểm soát quyền lực đang được triển khai và đạt được kết&...

 • Bài trích


 • Tạ Tiến Rinh (2020-09)

 • Thế giới trong những năm qua đã diễn ra rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động sâu rộng đến các quốc gia, khu vực cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức nhất định, trong đ...