Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 •  (2022-07)

 • Để có thêm cách nhìn và hiểu rõ hơn về vai trò của phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, bài viết bàn luận về vai trò của phân cấp, phân quyền ở các khía cạnh giữa khoa học và pháp luật trong quá trình sử dụng các khái niệm liên quan.

 • Bài trích


 •  (2022-09)

 • Bài viết trình bày khái quát về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Chính phủ; đồng thời, nhận diện, phân tích một số bất cập trong thực tiễn thực hiện nguyên tắc này của Chính phủ trong thời gian qua. Trên cơ sở dó, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Authors: Bùi Tiến Đạt (2007)

 • Sự xuất hiện của chính thể cộng hòa lưỡng tính là hiện tượng khá thú vị trong thực tiễn chính trị các nước trên thế giới. Bài viết chỉ ra nguyên nhân xuất hiện, đặc điểm và những phân tích nhằm nhận diện bản chất của chính thể này.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2007)

 • Cho dù nhà nước có được tổ chức theo mô hình phân quyền nào đi chăng nữa, thì hành pháp vẫn can thiệp sang lĩnh vực lập pháp, thậm chí lập pháp là nhu cầu của hành pháp, hay nói một cách khác chương trình làm việc của Quốc hội là chương trình của Chính phủ. Đó là một quy luật của việc tổ chức quyền lực nhà nước thời hiện đại, một biểu hiện sự thống nhất của quyền lực, nhưng vẫn có sự phân chia, mà chúng ta gọi là sự phân công quyền lực.

 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh, Vũ Thị Ngọc Dung (2015)

 • Sau hơn 12 năm thực hiện, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã bộc lộ một số điểm hạn chế như: chưa xác định một cách đầy đủ địa vị pháp lý của Chính phủ và chưa bao quát hết được các chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong quá trình điều hành hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ còn bị hạn chế. Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ chưa bao quát hết các lĩnh vực, chưa tương xứng với vị trí của người đứng đầu Chính phủ và trở thành một thiết chế hữu hiệu để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, thẩm quyền và mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ ...