Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Đỗ Đức Minh (2014)

 • Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã kế thừa nhiều quy định của Hiến pháp năm 1992, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới "mở đường" cho việc tiếp thi đổi mới thể chế về Chính quyền địa phương trong thời gian tới. Cùng với việc làm rõ những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính quyền địa phương, bài viết này cũng nêu ra một số nhiệm vụ trước mắt để triển khai thi hành Hiến phá...

 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi...

 • 2014


 • Nguyễn Hoàng Anh (2014)

 • Bài viết trình bày về đặc điểm của chính quyền địa phương tự quản: Địa phương được quản lý bởi một cơ quan dân cử; địa phương có những thẩm quyền riêng biệt và được tự quyết trong phạm vi thẩm quyền đó; địa phương có phương tiện để thực hiện quyền tự quản; Bảo vệ quyền tự quản của địa phương -- Liên hệ với Hiến pháp Việt Nam năm 2013

 • 2001


 • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (2001)

 • Hệ thống chính quyền địa phương ở Pháp (cấp vùng, cấp tỉnh, cấp xã) được tổ chức trên cơ sở sự kết hợp giữa chế độ tập trung và chế độ phân cấp. Xu hướng các đạo luật được ban hành về sau ngày càng tăng cường thẩm quyền cho các cộng đồng địa phương và người đứng đầu các cơ quan này. Trong 3 cấp chính quyền ở Pháp thì cấp tỉnh là được hưởng một số quyền tự trị rộng rãi hơn...