Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Quế (2021-11)

 • Những năm qua, Nhà nước ta đã có nhiêu đổi mới quan trọng trong quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, song vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Bài viết tập trung luận giải những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền giữa trung ương và chính quyền địa phương, trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh quá trình phân cấp, phân quyền ở Việt...

 • Bài trích


 • Đặng Xuân Hoan (2021-12)

 • Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là những nội dung được thể chế hóa thành quy định pháp luật nhằm phân định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp, để việc quản lý được khoa học, thuận lợi và hiệu quả, bảo đảm việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp vói chức năng, thẩm quyền và điều kiện cho cấp dưới thực hiện. Bài viết trình bày Thực trạng quy định pháp luật về phân&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Duy Thăng (2021-12)

 • Củng cố, hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyến hạn giữa Trung ương và địa phương... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhân mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, cần đánh giá đúng thực trạng để đề xuất định hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp&#...

 • Bài trích


 • Lê Thị Hạnh, Lê Lan Anh (2022-02)

 • Bài viết trình bày đặc trưng cơ bản khác biệt giữa đô thị và nông thôn; những vấn đề đặt ra khi thực hiện chính quyền đô thị ở Việt Nam và giải pháp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Cao Việt Thăng (2022-01)

 • Tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và tổ chức chính quyền địa phương nói riêng luôn là chủ đề được các nhà khoa học xã hội quan tâm nghiên cứu. Bài viết tập trung nghiên cứu phương thức hình thành chính quyền địa phương và cấu trúc của cơ quan quản trị địa phương của một số quốc gia khu vực ASEAN, từ đó đưa ra một số gợi mở đối với Việt Nam trong xây dựng và tổ chức mô hình&#x...