Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Nguyễn Thị Phượng (2006)

 • Thực trạng hoạt động bảo đảm quyền công dân của chnhs quyền địa phương -- Một số kiến nghị: Tiếp tục hoàn thiện các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm bảo đảm quyền công dân của chính quyền địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công; nâng cao năng lực và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công thức thực thi quyền; Nâng cao ý ...

 • 2014


 • Thái Thị Tuyết Dung (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương được Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy đị...

 • 2014


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013 hiện nay là phải phân biệt được các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo. Các đơn vị hành chính tự nhiên là cấp chính quyền hoàn chỉnh, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các đơn vị hành chính nhân tạo là cấp chính quyền không hoàn chỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các chức năng&...

 • 2014


 • Trương Bá Tuấn (2014)

 • Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan t...

 • 2014


 • Hoàng Thị Ngân (2014)

 • Theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ được trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, xung quanh việc xây dựng dự án luật này , nhiều vấn đề mang tính nguyên tắc cần được định hướng ngay từ giai đoạn soạn thảo, như có nên xây dựng thêm một luật khác về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) như đã d...

 • 2014


 • Phạm Quang Huy (2014)

 • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Q...