Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Vũ Anh Tuấn (2014)

 • Chính quyền cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng không chỉ của cấp mình mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng nhiều, càng cao, càng phức tạp của công cuộc đổi mới nói chung cũng như nhu cầu quản lý nhà nước&#x...

 • 2014


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương phải đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương phải theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền...

 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Quang (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự phân loại chính quyền địa phương ở Nhật Bản. (2) Tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. (3) Nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan địa phương trong một số lĩnh vực. (4) Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương.

 • Bài trích


 • Nguyễn Tùng Lâm (2018-12)

 • Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước, chính quyền địa phương có vị trí, vai trò là hạt nhân, là nền tảng trong hệ thống tổ chức nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều sáng tạo về nội dung, hình thức, biện pháp về xây dựng chính quyền địa phương. Bài viết nêu lên những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Dũng (2019-03)

 • Trong quá trình thực hiện việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương cần học tập kinh nghiêm nước Anh để khắc phục tình trạng hoạt động có tính hình thức của Hội đồng nhân dân ở một số cấp (nhất là cấp huyện, cấp xã) bằng việc phân cấp cho Hội đồng nhân dân nhiều nhiệm vụ, quyền hạn hơn theo hướng tăng cường tính tự quản của địa phương, phát huy lợi thế của mỗi địa phương&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2018-11)

 • Hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước tại chính quyền địa phương có vai trò quan trọng góp phần giúp tổ chức đạt được mục tiêu, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái quát một vài vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước ở chính quyền địa phương ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Ngân (2019-06)

 • Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Sau 05 năm tổ chức thực hiện có thể đưa ra nhận định về một số kết quả cũng như một số nội dung cần hoàn thiện. Bài viết này tập trung vào mô hình tổ chức chính quyền địa phương và quan hệ phân cấp giữa trung ương - địa phương.