Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Minh Thông (2018-04)

 • Qua hai năm triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cho thấy bước đầu Luật đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc thi hành Luật cũng đặt ra một số vấn đề cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp thu, nghiên cứu, tạo động lực quan trọng để tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương và thúc đẩy sự phát triển.

 • Bài trích


 • Vũ Thư (2018-04)

 • Trong thời gian qua, công tác kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương ở nước ta đã được đổi mới và tăng cường, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương. Thực tiên đó đặt ra một số vấn đề cần phải giải quyết nhằm làm cho việc kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương có hiệu lực, hiệu quả&#x...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Để cung cấp thêm thông tin tham khảo cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Viện Nghiên cứu lập pháp xin gửi đến các vị đại biểu Quốc hội chuyên đề nghiên cứu: “Một số kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Hào (2019-04)

 • Trong cơ chế phân cấp quản lý và thực hiện quyền lực nhà nước hiện nay, khâu kiểrn tra, giám sát là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ở các cấp địa phương, HĐND cấp tỉnh là cấp chiến lược, là cơ quan quyền lực nhà nước, bên cạnh chức năng, nhiệm vụ quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định ... cơ quan này còn phải thực thi nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan...