Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Trương Đắc Linh (2005)

  • Tổ chức chính quyền địa phương theo Sắc lệnh số 63, Sắc lệnh số 77 năm 1945 và Hiến pháp năm 1946 -- Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ chức HĐND và UBHC các cấp năm 1962 -- Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 1980 và Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1983 và năm 1989 (sửa đổi) -- Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp 1992 (sửa ...

  • 2014


  • Nguyễn Thị Thiện Trí (2014)

  • Electronic Resources; Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình nào là một trong những vấn đề chính trị được quan tâm hàng đầu ở nước ta hiện nay. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mang tính "cơ hội" cho việc đổi mới chính quyền địa phương và cần thiết có Luật về chính quyền địa phương phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Bài viết g...