Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2013


  • Nguyễn Phước Thọ (2013)

  • Vai trò của Thủ tướng Chính phủ đối với chính quyền địa phương là một vấn đề hiến định, nằm trong mối quan hệ giữa trung ương và địa phương . Bài viết phân tích thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về mối quan hệ của Thủ tướng chính phủ đối với chính quyền địa phương, những bất cập và hạn chế trong các quy định này, nhận diện những nguyên nhân chủ yếu. Từ đưa ra kiến nghị s...