Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Trần Văn Tân (2014)

  • Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước, so với các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân cấp xã, nghị quyết về ngân sách được xây dựng với quy trình chặt chẽ có sự tham gia của cơ quan tài chính cấp trên trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định. Tác giả còn đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quyết định ngân sách của Hội đồng n...

  • -


  • Đỗ Đức Minh (2014)

  • Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã kế thừa nhiều quy định của Hiến pháp năm 1992, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới "mở đường" cho việc tiếp thi đổi mới thể chế về Chính quyền địa phương trong thời gian tới. Cùng với việc làm rõ những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính quyền địa phương, bài viết này cũng nêu ra một số nhiệm vụ trước mắt để triển khai thi hành Hiến phá...