Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Ngọc Lan (2018-01)

  • Xác lập cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề được các quốc gia quan tâm trong tổ chức chính quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước gắn với những đơn vị hành chính lãnh thổ nhất định. Cơ cấu tổ chức được phân định theo chức năng và được chuyên môn hóa tạo thành các thiết chế có nhiệm vụ khác nhau nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, phối hợp hoạt động, h...

  • Bài trích


  • Nguyễn Hữu Hào (2019-04)

  • Trong cơ chế phân cấp quản lý và thực hiện quyền lực nhà nước hiện nay, khâu kiểrn tra, giám sát là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ở các cấp địa phương, HĐND cấp tỉnh là cấp chiến lược, là cơ quan quyền lực nhà nước, bên cạnh chức năng, nhiệm vụ quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định ... cơ quan này còn phải thực thi nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan...

  • 1993


  • Nguyễn Đăng Dung (1993)

  • Khác với Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp mới không quy định rõ và dứt khoát, Hội đồng nhân dân-Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính -- Hiến pháp mới quy định rõ hơn vị trí pháp lý của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đó là sự trực thuộc của các cơ quan Nhà nước địa phương với các cơ quan Nhà nước trung ương.