Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Khoa Diệu An (2017)

 • Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có các chức năng đại diện cho nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát. Tuy nhiên, quy định của pháp luật hiện hành còn một số hạn chế, bất cập gây ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quá hoạt động của HĐND tỉnh. Thông qua kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương. Bài viết phân tích, chỉ ra một&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2018-09)

 • Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã (xã, phường, thị trấn) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyên làm chủ của nhân dân. HĐND có 2 chức năng cơ bản, chức năng quyết định và chức năng giám sát. Để thực hiện chức năng quyết định, HĐND cấp xã có thẩm quyền ban hành Nghị quyết để quyết định chủ trương, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, giáo ...

 • Bài trích


 • Trần Thị Mai Phước (2020-08)

 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Trong đó, sự diều chỉnh về cơ cấu của chính quyền địa phương nói chung và của Hội đồng nhân dân các cấp là rất cần thiết. Bài viết nêu lên các quy định mới về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 • Luận án


 • Trần Thị Hoa Lê;  Advisor:Dương Xuân Ngọc (2021)

 • Luận án làm rõ vấn đề lý luận về bầu cử và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đánh giá thực trạng của hoạt động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam; luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nân cao chất lượng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam nhiệm kỳ tới.