Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • -


 • Nguyễn Thị Tâm (2014)

 • Trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế thì mô hình chính quyền địa phương dần bộc lộ những hạn chế, bất cập. Đây là vấn đề hết sức trọng tâm trong quá trình thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về xây dựng chính quyền địa phương.

 • 2014


 • Phạm Quang Huy (2014)

 • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Q...

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2004)

 • Bài viết đề cập đến mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới: (1) Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến. (2) Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến. (3) Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Dũng (2019-03)

 • Trong quá trình thực hiện việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương cần học tập kinh nghiêm nước Anh để khắc phục tình trạng hoạt động có tính hình thức của Hội đồng nhân dân ở một số cấp (nhất là cấp huyện, cấp xã) bằng việc phân cấp cho Hội đồng nhân dân nhiều nhiệm vụ, quyền hạn hơn theo hướng tăng cường tính tự quản của địa phương, phát huy lợi thế của mỗi địa phương&...

 • Thông tin chuyên đề


 • Takami Katsutoshi (2015-09-22)

 • Nêu đặc điểm và cấu trúc của Hiến pháp Nhật Bản.