Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trình bày những tiêu chí xây dựng NNPQ : NNPQ trước hết là tuân thủ pháp luật của mọi chủ thể; NNPQ phải là thượng tôn pháp luật - tinh thần pháp luật; NNPQ là quy trình tố tụng chuẩn, hợp lý, hợp pháp của các cơ quan nhà nước. Thực tế xây dựng tinh thần pháp luật và quy trình chuẩn ở Việt Nam, kiến nghị cơ quan nhà nước cần nghiên cứu các chỉ tiêu tinh thần pháp luật và quy ...

 • 2006


 • Bùi Ngọc Sơn (2006)

 • Cơ sở văn hóa lập hiến Việt Nam -- Phác thảo ba nét chân dung văn hóa lập hiến Việt Nam: Tính dân tộc; tập quyền; lãnh đạo tập thể. Văn hóa lập hiến Việt Nam đang dần dần hình thành với sắc diện riêng-sản phẩm của sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại: văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng: truyền thống không phải chỉ những thứ tốt. Truyền thống cho ta&#x...

 • Bài trích


 • Đào Ngọc Báu (2017)

 • Chủ sở hữu quyền lực nhà nước là nhân dân. Chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước là Nhà nước. Do có sự khác biệt về chủ thể nên việc kiểm soát quyền lực là rất cần thiết vì kiểm soát sẽ đảm bào cho việc thực hiện quyền lực của Nhà nước đi đúng quỹ đạo và trong phạm vi đã được nhân dân ủy quyền.

 • Bài trích


 • Bùi Xuân Đức (2019-08)

 • Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta...