Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • Bài trích


 • Đỗ Minh Khôi (2017)

 • Trong thời gian gần đây, một lượng nghiên cứu đáng kể gia tăng xung quanh chủ đề nhà nước kiến tạo phát triển, Nhà nước kiến tạo phát triển xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ 20 và hiện nay được quan tâm về mặt học thuật cũng như thực tiễn ở Việt Nam. Bài viết giới thiệu những nét cơ bản về mặt khái niệm, mục tiêu, phương tiện của nhà nước kiến tạo phát triển và đưa ra những gợi ý ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tâm (2018-11)

 • Tổ chức hành chính nhà nước là một bộ phận trong cấu trúc tổ chức lãnh thổ và bộ máy hành chính nhà nước, thể hiện quan hệ quyền lực trong bộ máy hành chính và lãnh thổ giữa Trung ương với chính quyền địa phương. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước để tổ chức thực thi quyền lực nhà nước có hiệu quả là vấn đề trọng yếu của các quốc gia. Bài viết nêu lên những nguyê...

 • Bài trích


 • Đặng Viết Đạt (2018-11)

 • Nhà nước kiến tạo phát triển thực sự cần thiết cho sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Kiến tạo phát triển không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà cần phải đảm bảo cả mặt xã hội và môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế, xã hội, môi trường là ba trụ cột cần phải được đảm bảo trong quá trình phát triển hướng tới một xã hội phồn&#...