Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Arnel Cezar (-)

  • Theo luật pháp Phi-líp-pin, Nhà nước không thể bị kiện ra tòa bởi các cá nhân. Theo Hiến pháp 1987, Nhà nước không thể bị kiện nếu Nhà nước không đồng ý của Nhà nước đối với những trường hợp không có sự đồng ý của Nhà nước. Học thuyết về quyền miễn trừ xét xử của Nhà nước bắt nguồn từ “Học thuyết quyền tối thượng” Từ quan điểm cho rằng Vua là người không thể làm điều gì sai trái, ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Công Giao, Nguyễn Thị Kiều Viễn (2019-11)

  • Bài viết phân tích khái niệm, nội hàm, các hình thức biểu hiện, mối liên hệ với kinh tế tư nhân và các biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước Theo tác giả, việc phòng, chống “state capture” chính là nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân, thông qua việc tạo môi trường cho sự phát triển của kinh tế ...

  • Bài trích


  • Bùi Ngọc Hiền (2020-05)

  • Thực tiễn đã khẳng định, sự phát triển của mỗi quốc gia luôn phụ thuộc vào hiệu quả của quản lý nhà nước. Quản trị nhà nước hiệu quả thúc đẩy quốc gia vươn lên thịnh vượng, quản trị nhà nước kém hiệu quả làm cho quốc gia chậm phát triển, thậm chí suy vong. Trong bối cảnh phát triển mới, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển trí tuệ nhân tạo cùng vói ...