Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Lê Cảm (2009)

 • Đặt vấn đề -- Vài nét về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Khái niệm quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền và các dấu hiệu đặc trưng cơ bản -- Phân biệt quyền lập pháp với quyền hành pháp và quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Vai trò của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Kết luận.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • 2007


 • Lê Cảm (2007)

 • Khái quát về các đặc điểm của xã hội dân sự. Khái quát về NNPQ và vai trò của XHDS đối với NNPQ. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về vai trò của XHDS đối với NNPQ đi đến một số luận điểm chung có tính tổng kết

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Anh (2018-02)

 • Ở Việt Nam, trong số nhiều cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thì kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp - là phương thức quan trọng, mới được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Ngoài các cơ chế kiểm soát chuyên biệt thì phân công, phối hợp cũng ít nhiều có mục tiêu kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước - nhìn từ hệ&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Minh (2019-05)

 • Nhà nước pháp quyền được thiết lập dựa trên các nguyên tắc nhất định. Trong các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền có nguyên tắc pháp quyền. Phân biệt và nhận thức rõ vị trí, vai trò của nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền góp phần cung cấp luận cứ cho việc đề ra giải pháp phù hợp cho việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền. Bài viết cung&#...

 • 1997


 • Đào Trí Úc (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • -


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trình bày những tiêu chí xây dựng NNPQ : NNPQ trước hết là tuân thủ pháp luật của mọi chủ thể; NNPQ phải là thượng tôn pháp luật - tinh thần pháp luật; NNPQ là quy trình tố tụng chuẩn, hợp lý, hợp pháp của các cơ quan nhà nước. Thực tế xây dựng tinh thần pháp luật và quy trình chuẩn ở Việt Nam, kiến nghị cơ quan nhà nước cần nghiên cứu các chỉ tiêu tinh thần pháp luật và quy ...