Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • - (2016)

  • Cuốn sách nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện hành, cũng như nghiên cứu, đánh giá quá trình thực thi chúng trong thời gian qua để từ đó phát hiện những vấn đề pháp lý liên quan và đề ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cạnh tranh, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cạnh...

  • Sách


  • - (2019)

  • Cuốn sách ghi nhận lại một cách kịp thời những thành công, cùng những nhận thức mới trong thời gian qua về mặt lý luận vấn đề xây dựng và tổ chức quyền lực Nhà nước của nhân loại và của Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ khắc phục được khủng hoảng kinh tế - xã hội, thu được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển sau chiến tranh.