Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2006


  • Đàm Bích Hiên (2006)

  • Các quan hệ xã hội đòi hỏi điều chỉnh bằng pháp luật trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã -- Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã -- Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã -- Những giải pháp nhằm đảm bảo các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt đ...

  • 2014


  • Nguyễn Minh Đoan (2014)

  • Electronic Resources; Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thì chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Đưa ra quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế&#...