Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Lê Minh Thông (1999)

 • Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề có tính lý luận đang nảy sinh từ thực tiễn hoạt động hiện nay của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta. Nêu lên và phân tích những nguyên tắc để tồn tại mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lý giải những nguyên nhân là trong thực tiễn Hội đồng nhân dân ở một mức độ nào đấy là một cơ quan quyền lực Nhà nước&...

 • 2000


 • Nguyễn Duy Chiến (2000)

 • Electronic Resources; Giới thiệu tiến trình thảo luận về cải tổ Hội đồng bảo an trong các năm 1993-1997. Khảo sát tình hình thảo luận vấn đề cải tổ Hội đồng bảo an từ năm 1997 trở lại đây. Nghiên cứu về Việt Nam và vấn đề cải tổ Hội đồng bảo an của Liên hợp quốc

 • 2000


 • Lê Hữu Thể (2000)

 • Electronic Resources; Bàn luận thêm về vấn đề vị trí, vai trò cũng như chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong Bộ máy Nhà nước ta hiện nay và trong tương lai. Đưa ra một số ý kiến đóng góp về vấn đề vị trí, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong Bộ máy Nhà nước nhằm cải cách Bộ máy Nhà nước

 • 2000


 • Trần Minh Hương (2000)

 • Electronic Resources; Cải cách bộ máy hành chính là một trong những nội dung cơ bản của cải cách nền hành chính quốc gia. Cải cách bộ máy hành chính thể hiện tập trung nhất trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng. Lần lượt đi sâu phân tích về những nội dung cơ bản của trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng. Trình bày một số nhiệm vụ cụ thể...

 • 2005


 • Đặng Đình Luyến (2005)

 • Một số đổi mới tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thẩm tra; thực tiễn tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh trong thời gian vừa qua và một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, ...