Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Vũ Thư (1999)

  • Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan ...

  • 1999


  • Nguyễn Văn Hợp (1999)

  • Electronic Resources; Đưa ra một số nhận xét về thực trạng tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp. Đánh giá và phân tích những ưu điểm, nhược điểm cuả cơ chế “một cửa, một dấu”. Kiến nghị một số nhận xét về vấn đề đổi mới tổ chức ủy ban nhân dân các cấp

  • 2010


  • Trần Thái Dương (2010)

  • Thể chế hóa thực chất là chính thức hóa về mặt Nhà nước những nguyên tắc xã hội có tính chất cơ bản thành quy chế, quy định của luật pháp và cơ chế chính sách. Nói cách khác, thể chế hóa là hoạt động xây dựng, ban hành thể chế để xác lập, điều chỉnh các hoạt động chung của đời sống xã hội. Hoạt động thể chế hóa của Nhà nước trước hết là chính thức hóa những nhận thức về các&#...