Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2006


  • Bùi Ngọc Sơn (2006)

  • Cơ sở văn hóa lập hiến Việt Nam -- Phác thảo ba nét chân dung văn hóa lập hiến Việt Nam: Tính dân tộc; tập quyền; lãnh đạo tập thể. Văn hóa lập hiến Việt Nam đang dần dần hình thành với sắc diện riêng-sản phẩm của sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại: văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng: truyền thống không phải chỉ những thứ tốt. Truyền thống cho ta&#x...

  • 2007


  • Nguyễn Cửu Việt (2007)

  • Tìm hiểu lịch sử về thuật ngữ "Quản lý hành chính nhà nước" qua các cuốn giáo trình về luật hành chính Việt Nam qua các năm. Nhận xét và bàn luận: "Hành chính" và "Quản lý" về cơ bản là đồng nghĩa; "Quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và "Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp". "Quản lý hành chính" và "Quản lý hành chính nhà nước". Sự lặp lại chữ, thừa chữ tro...

  • 2007


  • Nguyễn Thị Việt Hương (2007)

  • Tư tưởng về xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền quan liêu phong kiến. Tư tưởng của Thánh Tông về trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân. Tư tưởng của Thánh Tông về vai trò, trách nhiệm, tiêu chuẩn của đội ngũ quan lại. Tư tưởng của Thánh Tông vê xây dựng nhà nước độc lập, thống nhất trên cơ sở bảo toàn và mở rộng lãnh thổ