Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Authors: Trần Văn Duy (2009)

 • Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý cảu quyết định quản lý Nhà nước -- Những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định quản lý Nhà nước hiện nay -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quyết định quản lý Nhà nước.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2012)

 • Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là vấn đề phức tạp vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước. Chỉ khi nào nhận thức đúng, hoạch định đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả thì vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương mới có tác dụng tích cực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và của mỗi địa phương. Ngược lại, nếu tiến hành vội vàng, thiếu nghiên cứu, cân nhắc đầy đủ giữa lợi với hại thì việc phân cấp, phân quyền có thể gây ra những tác động tiêu cực, thậm chí có thể nguy hiểm cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước

 • 2014


 • Authors: Thái Thị Tuyết Dung (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương được Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy định. Với quy định này, Hiến pháp đã công nhận sự khác nhau giữa chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt. Bài viết này tập trung phân tích đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị, nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn.

 • 2014


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương phải đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương phải theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền cho địa phương -- Tổ chức các đơn vị hành nên theo hướng quy mô ngày càng lớn hơn -- Nên tổ chức chính quyền địa phương đều có HĐND và Ủy ban nhân dân ở tất cả các đơn vị hành chính -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm sự thống nhất trong vận hành của bộ máy nhà nước -- Nâng cao tiêu chuẩn và ...

 • 2006


 • Authors: Nguyễn Phước Thọ (2006)

 • Đổi mới điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ với vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở trung ương -- Các cơ cấu tổ chức của Chính phủ đóng vai trò then chốt trong phối hợp chính sách quản lý kinh tế vĩ mô -- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành -- Ví trí, vai trò của các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành trong quan hệ phối hợp giữa các bộ, cơ quan -- Kết luận.

 • 2006


 • Authors: Hoàng Công Khôi (2006)

 • Tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được xác lập và đảm bảo thực hiện bằng pháp luật Sự điều chỉnh đó mang lại giá trị xã hội, pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của các quan hệ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hệ thống các văn bản pháp luật về tôn giáo và quản lý nhà nước về những hoạt động tôn giáo chủ yếu là những văn bản dưới luật và chưa thống nhất đồng bộ , chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Trong những năm qua, trên địa bàn Hà Nội, hoạt động tôn giáo diễn ra hết sức phức tạp, nhiều hoạt động tôn giáo còn bị một số đối tượng xấu lợi dụng để gây rối. Vì vậy, trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban tôn giáo thành phố cần làm tốt công tác nắm tình hình của ...

 • 2006


 • Authors: Trương Tiến Hưng (2006)

 • Vận dụng luật tụng của người Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã thì biện pháp đầu tiên có tính quyết định là phải xây dựng được quy ước mới trong từng làng cuart người Chăm. Việc xây dựng được quy ước mới trong từng làng của người Chăm cần đảm bảo các yêu cầu: kế thừa và phát huy được giá trị luật tụng tiến bộ, loại bỏ được các luật tục lạc hậu, cải tiến những luật tục có yếu tố hợp lý cho phù hợp. Để bảo đảm các yêu cầu trên, việc quy định các quy ước mới phải thực hiện theo quy trình 5 bước sau: Thu thập, thống kê và sắp xêp phân loại hệ thống luật tục; phân tích các quy định của hệ thống luật tục, so sánh với cá quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá tình hình h...