Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Authors: Nguyễn Hải Anh (2015)

 • Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tốc quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, vì vậy công tác thanh niên được coi là vấn đề sống còn của dân tộc. Đòi hỏi phải tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên

 • Bài trích


 • Authors: Hồ Thị Bích Ngọc (2015)

 • Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở là khâu quan trọng cần đột phá trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quy định trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là những người đứng đầu là hết sức cần thiết.

 • 1997


 • Authors: Ngô Hải Phan (1997)

 • Tư tưởng đặt nền móng cho việc cải cách nền hành chính quốc gia và cái cách hệ thống tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề đề cải cách nền hành chính quốc gia được xác định là trọng tâm của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, và để thực hiện tốt được vấn đề này thì một trong những việc cần phải làm là " Định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, thẩm quyền và kỷ luật công chức hành chính"

 • 2000


 • Authors: Nguyễn Thị Mão (2000)

 • Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích quá trình thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò quán lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Thanh Bình (2004)

 • Electronic Resources; Nêu ra và bàn luận về một số điểm đặc trưng của quản lý nhà nước đối với công ty cổ phần -- Những đặc trưng cơ bản: quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần…; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần ở chỗ sự quản lý đó tác động và điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc hội vốn, phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu công ty) và các giao dịch chứng khoán có liên quan của công ty cổ phần; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần là việc bảo đảm cơ sở pháp lý trong tổ chức và vận hành nền dân chủ "cổ phiếu"; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần nhằm tăng cường khả năng kiểm soát và xử lý hành...