Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2001)

 • Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.

 • 2009


 • Trần Văn Duy (2009)

 • Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý cảu quyết định quản lý Nhà nước -- Những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định quản lý Nhà nước hiện nay -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quyết định quản lý Nhà nước.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2012)

 • Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là vấn đề phức tạp vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước. Chỉ khi nào nhận thức đúng, hoạch định đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả thì vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương mới có tác dụng tích cực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và của mỗi địa p...

 • 2014


 • Thái Thị Tuyết Dung (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương được Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy đị...

 • 2006


 • Hoàng Công Khôi (2006)

 • Tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được xác lập và đảm bảo thực hiện bằng pháp luật Sự điều chỉnh đó mang lại giá trị xã hội, pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của các quan hệ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hệ thống các văn bản pháp luật về tôn giáo và quản lý nhà nước về những hoạt động tôn giáo chủ yếu là những văn bản dưới luật và chưa thống nhất đồng bộ , chưa&...