Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương phải đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương phải theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phượng (2018-06)

 • Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước tới nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước nói chung, cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói riêng và đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển và hội nhập. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhi...

 • Bài trích


 • Đoàn Văn Dũng (2018-03)

 • Để quản lý nhà nước và xã hội, Nhà nước sử dụng nhiều công cụ, trong đó có pháp luật và chính sách. Với những đặc thù riêng, chính sách và pháp luật tác động đến đời sống xã hội theo các mức độ khác nhau nhưng lại có mối quan hệ gắn kết, phối hợp và hỗ trợ cho nhau cùng phát huy tác dụng. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở nước ta h...

 • Bài trích


 • Lê Như Thanh (2018-06)

 • Thực hiện Nghị quyết của Đảng về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, khung thể chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo từng bước được hoàn thiện và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới đang đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, nhiệm vụ trọng tâm là cần nâng cao năng lực của&#...

 • Tạp chí


 • Đỗ Kiến Vọng (2018-03)

 • Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công là sự tác động của Nhà nước đối với lĩnh vực đấu thầu mua sắm công một cách có tổ chức, bằng quyền lực và ý chí của Nhà nước, thông qua bộ máy nhà nước làm thành hệ thống tố chức đế điều khiển quan hệ xã hội và hành ví hoạt động của các cá nhân, tổ chức tham gia trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công nhằm đạt được mục tiêu&#x...