Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2002)

  • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.  • Authors: Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2014)

  • Trình bày chủ trương, quan điểm của Đảng về hội qua các văn kiện, các văn bản pháp luật. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hội ở nước ta thời gian qua : thành tựu và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các hội gồm : đổi mới nhận thức một cách đầy đủ, chính xác về bản chất, đặc điểm, tính chất của hội; quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ, chính xác các quan điểm của Đảng về hội...