Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2004


  • Nguyễn Thanh Bình (2004)

  • Electronic Resources; Nêu ra và bàn luận về một số điểm đặc trưng của quản lý nhà nước đối với công ty cổ phần -- Những đặc trưng cơ bản: quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần…; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần ở chỗ sự quản lý đó tác động và điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc hội vốn, phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu&#x...

  • Bài trích


  • Trần Bá Hùng (2020-04)

  • Trong xu thế dân chủ hóa cắc lĩnh vực đời sống xẫ hội hiện nay, việc bảo đảm các quyền và lợi ích họp pháp của người dân, trong đó có quyền tham gia vào hoạt động của các cấp chính quyền là rất quan trọng và cần thiết Nhà nước cần có những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã.