Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Bá Hùng (2020-04)

 • Trong xu thế dân chủ hóa cắc lĩnh vực đời sống xẫ hội hiện nay, việc bảo đảm các quyền và lợi ích họp pháp của người dân, trong đó có quyền tham gia vào hoạt động của các cấp chính quyền là rất quan trọng và cần thiết Nhà nước cần có những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã.

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Minh;  Advisor:Nguyễn Hữu Hải, Hoàng Mai (2021)

 • Luận án xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp để thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước phù hợp cho chính quyền phường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được tốt hơn trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thái (2018-06-14)

 • Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và đòi hỏi đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, nhằm phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thục (2014)

 • Việc quy định về tỷ lệ giới tính trong các danh sách bầu cử và dành các vị trí lãnh đạo nhất định cho phụ nữ trong bộ máy chính trị là một trong những biện pháp được áp dụng khá phổ biến ở các quốc gia. Một số quốc gia còn quy định rõ trong hiến pháp và luật bầu cử về tỷ lệ phụ nữ trong các danh sách bầu cử vào nghị viện và các vị trí lãnh đạo. Đảng và Chính phủ...

 • Bài trích


 • Vũ Thúy Hiền (2017)

 • Để đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cần phải đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước (QLNN). Trong những nám qua, Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể để đổi mới, tăng cường phân cấp QLNN giữa Trung ương và dịa phương. Tuy nhiên, quá trình phân cấp QLNN trong thời gian qua&#...