Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thuỳ Linh (2022-06)

  • Phân cấp, ủy quyền là một trong những nội dung quan trọng được các cơ quan nhà nước ở cấp trên phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới và người có thẩm quyền ủy quyền cho cấp dưới hoặc thủ trưởng ủy quyền (hoặc giao quyền) cho cấp phó giúp thủ trưởng thực hiện những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền quản lý của mình, nhằm bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động quản lý...