Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Văn Động (1996)

  • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

  • Bài trích


  • Nguyễn Hoàng Anh (2018-02)

  • Ở Việt Nam, trong số nhiều cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thì kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp - là phương thức quan trọng, mới được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Ngoài các cơ chế kiểm soát chuyên biệt thì phân công, phối hợp cũng ít nhiều có mục tiêu kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước - nhìn từ hệ&#x...

  • Luận án


  • Nguyễn Long Hải (-)

  • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta, đặc biệt từ khi có Hiến pháp năm 2013 đến nay. Nêu được các yêu cầu và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ...