Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Lê Văn Cảm (2011)

  • Cách đặt vấn đề của giới khoa học pháp lý Việt Nam về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay – Nhìn nhận về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay dưới góc độ Nhà nước pháp quyền – Hệ quả của sự thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước

  • Bài trích


  • Đào Ngọc Báu (2017)

  • Chủ sở hữu quyền lực nhà nước là nhân dân. Chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước là Nhà nước. Do có sự khác biệt về chủ thể nên việc kiểm soát quyền lực là rất cần thiết vì kiểm soát sẽ đảm bào cho việc thực hiện quyền lực của Nhà nước đi đúng quỹ đạo và trong phạm vi đã được nhân dân ủy quyền.

  • Bài trích


  • Lê Minh Thông (2019-10)

  • Hiện nay, ở nước ta, kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ nói riêng đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Trên tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013, nhiều chủ trương, giải pháp về kiểm soát quyền lực đang được triển khai và đạt được kết&...