Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2013


 • Authors: GS. Nguyễn Thị Cành; PGS. Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú; Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An; Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí; Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’ đã được tiến hành. Với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu quả. Nghiên cứu được tài trợ kinh phí và nhận được hướng dẫn kỹ thuật từ Quỹ Châu Á.

 • 2011


 • Authors: Nguyễn Minh Phương (2011)

 • Quán triệt các quan điểm về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý các tổ chức xã hội nước ta -- Tổng kết những nghị quyết, chỉ thị và chủ chương của Đảng đối với các tổ chức xã hội kể từ công cuộc đổi mới đến nay -- Xây dựng chương trình tổng thể hoàn chỉnh thể chế pháp luật về các tổ chức xã hội -- Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý các tổ chức xã hội, cần tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc trong quản lý các tổ chức này hiện nay

 • 2014


 • Authors: Phạm Quang Huy (2014)

 • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Quốc, đưa ra một số kiến nghị xây dựng chính quyền địa phương ở nước ta.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách đề cập một cách tổng quát toàn bộ tiến trình lịch sử các loại hình thế chế chính trị, cơ bản là thể chế cộng hòa, từ đó, phân loại, so sánh để thấy được những giá trị có thế kế thừa cũng như những mặt còn hạn chế của các nền cộng hòa ấy... Qua đó, các tác giả đưa ra những đánh giá, nhận xét về quá trình hình thành, phát triển, đổi mới thế chế chính trị của Nhà nước ta và đưa ra một số kiến nghị, đề xuẩt về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế chính trị của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 • Sách


 •  (2017)

 • Tài liệu đề cập đến vấn đề quản trị tốt. Nghiên cứu về quản trị nhà nước hiện đại. Phân tích một số vấn đề lý luận, những chuẩn mực chung, nguồn gốc và sự phát triển của quản trị tốt. Tập trung vào tuyển dụng, sử dụng quan lại thời phong kiến Việt Nam và một số gợi mở về quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng. Đưa ra một số đổi mới thể chế, chính sách để quản trị tốt ở Việt Nam hiện nay.

 • Sách


 •  (2020)

 • Sách gồm 36 chuyên luận của các nhà khoa học và nghiên cứu lịch sử, văn hóa. Trong đó, có 14 chuyên luận đề cập quá trình xác lập chủ quyền và xây dựng bộ máy Nhà nước ở Đàng Trong, 15 chuyên luận về kinh tế và 7 chuyên luận về vấn đề văn hóa, xã hội Đàng Trong.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay, kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước trên thế giới. Đồng thời, đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.