Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Thư viện Quốc hội (2014-04)

  • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi...

  • Luận án


  • - (-)

  • Kiểm soát quyền lực nhà nước là nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, là yếu tố trung tâm của nhà nước pháp quyền. Kiểm soát quyền lực nhà nước chỉ có thể có hiệu lực và hiệu quả khi hoạt động này được thể chế hoá bằng pháp luật, có thể chế pháp lý bảo đảm. Hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế pháp lý, là một trong những khâu đột phá của ...

  • 2011


  • Nguyễn Minh Phương (2011)

  • Quán triệt các quan điểm về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý các tổ chức xã hội nước ta -- Tổng kết những nghị quyết, chỉ thị và chủ chương của Đảng đối với các tổ chức xã hội kể từ công cuộc đổi mới đến nay -- Xây dựng chương trình tổng thể hoàn chỉnh thể chế pháp luật về các tổ chức xã hội -- Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý các tổ...

  • 2014


  • Phạm Quang Huy (2014)

  • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Q...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Đại học Harvard (2013)

  • Bài viết này được chuẩn bị cho Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP) hàng năm lần thứ tư, được tổ chức tại Trường Harvard Kennedy trong thời gian 26-30/8/2013. Mục tiêu của bài viết này là cung cấp các phân tích về một số thách thức chính sách công chủ yếu của Việt Nam cho các thành viên của Diễn đàn VELP, bao gồm các quan chức chính phủ Việt Nam, học giả quốc tế, ...

  • 2013


  • GS. Nguyễn Thị Cành; PGS. Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú; Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An; Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí; Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

  • Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’ đã được tiến hành. Với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu&#x...