Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Authors: Thư viện Quốc hội (2014-04)

  • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi mới tổ chức chính quyền địa phương.

  • Tạp chí


  • Authors: Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm

  • Bài viết phân tích và so sánh một số nội dung về quá trình hình thành, cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạt động của cơ quan nhân quyền quốc gia ở một sổ nước Đông Nam Ả, qua đó luận giải sự cần thiết và đưa ra những kiến nghị mang tỉnh gợi mở cho việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia của Việt Nam.