Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Trần Thái Hà;  Advisor:Trần Quang Hiển, Trần Xuân Học (-)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu những vấn đề lý luận về xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt như: khái niệm, đặc trưng, nội dung, nguyên tắc cơ bản, những điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vi hành chính - kinh tế đặc biệt; kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng mô&...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo (2019-05)

 • Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho lộ trình thực hiện các cam kết của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được các bên ký kết vào tháng 03/2018, trong đó có cam kết về quyền của người lao động thành lập công đoàn độc lập. Tuy nhiên, những cam kết này hiện đang có "độ vênh" với các quy định của pháp luật hiện hành. Việc sớm khắc phục những...

 • Bài trích


 • Nguyễn Huy Hoàng (2019-10)

 • Thể chế nói chung và thể chế kinh tế, chính trị, xã hội nói riêng được cho quan trọng quyết định sự phát triển của một quốc gia. Cho đến nay đã có những cách thức khác nhau ghi nhận vai trò của thể chế đối với phát triển và để giải quyết vấn đề phát triển đòi hỏi phải cải cách các thể chế này, bắt đầu từ giải pháp then chốt là đó là năng lực quản trị nhà nước. Đây cũng c...

 • Luận án


 • Nguyễn Long Hải (-)

 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta, đặc biệt từ khi có Hiến pháp năm 2013 đến nay. Nêu được các yêu cầu và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Huệ (2019-12)

 • Kiểm soát xung đột lợi ích là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng được các quốc gia trên thế giới coi trọng. Pháp luật hiện hành của Nhà nước ta đã có những quy định trong một số văn bản pháp luật chuyên ngành về vấn đề này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tổng thể hệ thống các quy định của pháp luật về kiểm soát xung&#...