Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2023-06-23)

  • Bài viết trình bày quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam; Thực mạng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam; Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2021)

  • Bài viết giới thiệu mô hình chính quyền đô thị tự chủ tại Nhật Bản, làm rõ những khác biệt cơ bản so với mô hình chính quyền địa phương tại Việt Nam. Từ đó rút ra những vấn đề có tính gợi mở cho Việt Nam trong quá trình cải cách chính quyền địa phương nói chung, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị nói riêng.