Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Minh Châu (2016)

 • Khi đời sống xã hội phát triển và để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động, nhà nước sẽ tiến hành chuyển giao một số nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, trong đó có chính quyền cấp xã. Việc nhà nước phân quyền cho chính quyền cấp xã những chức năng, nhiệm vụ phù hợp là phương pháp hữu hiệu để phát huy tối đa sức mạnh của địa phương. Bài viết đề cập đến các vấn đề về vai trò, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phượng (2017)

 • Các nguyên tắc hoạt động của một “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân” đã được Thủ tướng cùng với tập thể Chính phủ đề ra, nhưng việc thực thi chúng còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của đất nước như văn hóa, vào mức độ tăng trưởng kinh tế cũng như năng lực thực thi của bộ máy hành chính hiện nay. Song, chúng ta chưa bao giờ hết hy vọ...

 • Bài trích


 • Lưu Văn Quảng (2020-08-23)

 • Bài viết khẳng định ở nước ta hiện nay, các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đã được xác lập và thể chế hóa, tuy nhiên tính hiệu lực, hiệu quả của nó trong thực tiễn vẫn còn không ít hạn chế, dẫn đến những hiện tượng tha hóa quyền lực, tham nhũng… vẫn diễn ra. Do đó, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đang đặt ra cấp thiết.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Thành (2018-12-14)

 • Phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong quản trị nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam. Kể từ năm 2001 đến nay, chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước đã có những đổi mới quan trọng, song vẫn còn những bất cập cần tiếp tục giải quyết. Trên cơ sở khái quát về chính sách phân cấp, phân quyền hành chính nhà nước từ năm 2001 đến nay, bài viết tập...

 • Bài trích


 • Lương Thanh Cường (2021-10)

 • Một trong những quan điểm phát triển được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2030 của Đảng ta là: "Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lục quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển". Do vậy, trong Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề nhân lực cần được xác định...