Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Lý Thị Huệ (2022-03)

  • Xung đột lợi ích trong thực thi công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, vì nó tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tham nhũng. Trên cơ sở làm rõ khái niệm quản lý xung đột lọi ích trong thực thi công vụ, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm quản lý xung đột lợi ích&#...

  • Bài trích


  • Nguyễn Huyền Hạnh (2022-0\3)

  • Việc chuyển đôi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương nhằm thực hiện và bảo đảm vững chắc quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục chuyển đổi chức năng của ...

  • Bài trích


  • Đặng Thị Yến (2022-03)

  • Chính quyền cơ sở có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; là cầu nối quan trọng để đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Trong đại dịch COVID-19, chính quyền cơ sở thực sự là cánh tay đắc lực, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.