Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Hoàng Gia Khánh (2022-05)

  • Văn hóa luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh phải bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Việc đề ra những định hướng và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo nêu trên của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bài viế...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Tuyết Mai (2022-06)

  • Pháp quyền là giá trị phổ quát được các quốc gia hướng đến trong hoạch định thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng vận dụng và phát triển các giá trị pháp quyền để xây dựng nền pháp quyền XHCN của nhân "Chiến lược đến năm trình dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà...

  • Luận án


  • Trần Thị Thu Hà;  Advisor:Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thị Thương Huyền (2022)

  • Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án không chỉ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về chế định Thủ tướng Chính phủ mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở nước ta hiện nay luận án đề xuất một số quan điểm, phươ...