Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [79]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79
 • Luathoc6.1995_B6_Thechenghivien.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1995)

 • Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.

 • 3_BANVETHAMQUYEN_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_4_NAM2001.pdf.jpg
 • 2001


 • Đào Đoan Hùng (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát thực trạng của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương. Tìm hiểu một số nguyên nhân vi phạm các trình tự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kiến nghị những giải pháp cụ thể để có cơ sở khoa học cho việc xây dựng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương

 • 28_VANDEDOIMOITOCHUC_TC_SO9_1999.pdf.jpg
 • 1999


 • Nguyễn Văn Hợp (1999)

 • Electronic Resources; Đưa ra một số nhận xét về thực trạng tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp. Đánh giá và phân tích những ưu điểm, nhược điểm cuả cơ chế “một cửa, một dấu”. Kiến nghị một số nhận xét về vấn đề đổi mới tổ chức ủy ban nhân dân các cấp

 • 27_DOIMOITOCHUCVAHOATDONG_TC_SO6_1999.pdf.jpg
 • 1999


 • Lê Minh Thông (1999)

 • Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề có tính lý luận đang nảy sinh từ thực tiễn hoạt động hiện nay của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta. Nêu lên và phân tích những nguyên tắc để tồn tại mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lý giải những nguyên nhân là trong thực tiễn Hội đồng nhân dân ở một mức độ nào đấy là một cơ quan quyền lực Nhà nước&...

 • 17_VEHUONGHOANCHINH_TC_SO5_1999.pdf.jpg
 • 1999


 • Vũ Thư (1999)

 • Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan ...

 • 3_VAINETVEQUATRINH_TC_SO3_1999.pdf.jpg
 • 1999


 • Đặng Văn Khanh (1999)

 • Giới thiệu về tổ chức công chứng thời kỳ Pháp thuộc.Đi sâu tìm hiểu về tổ chức công chứng ở miền Nam thời kỳ Ngụy quyền Sài Gòn. Trình bày về tổ chức công chứng thời kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ (1945-1990). Tập trung nghiên cứuvề tổ chức công chứng của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ (1991đến nay).

 • 10.MunicipalGovermentVietnamese.pdf.jpg
 • 2013


 • GS. Nguyễn Thị Cành; PGS. Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú; Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An; Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí; Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’ đã được tiến hành. Với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79