Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [133]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133
 • Luathoc4.1996_B4_Nhanuocphapquyen.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • Luathoc6.1995_B6_Thechenghivien.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1995)

 • Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.

 • TLTK_MOTSOTHONGTINVE.pdf.jpg
 • 2001


 • Văn phòng Quốc hội (2001)

 • Nội dung tài liệu gồm: Về chính quyền địa phương ở Hàn Quốc: Trình bày quá trình lịch sử; Mô hình và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ; bầu cử ở địa phương và sự tham gia của công dân; các mối quan hệ của chính quyền địa phương -- Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Bắc Kinh khóa XI

 • 39_MOTSOVANDEDATRA_TC_NCLP_SO21_2014.pdf.jpg
 • 2014


 • Vũ Anh Tuấn (2014)

 • Chính quyền cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng không chỉ của cấp mình mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng nhiều, càng cao, càng phức tạp của công cuộc đổi mới nói chung cũng như nhu cầu quản lý nhà nước&#x...

 • 34_NHUNGYEUCAUHIENNAY_TC_NCLP_SO21_2014.pdf.jpg
 • 2014


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương phải đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương phải theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền...

 • 73_TOCHUCVAHOATDONG_TC_KHPL_SO5_2014.pdf.jpg
 • 2014


 • Nguyễn Thị Cẩm Hồng (2014)

 • Bài viết trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở nước ta. Tác giả nêu và phân tích thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ, những bất cập và hạn chế của các quy định pháp luật này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 133